Kõrvalmaantee nr 22280 Hammaste-Rasina km 2,5-3,0 Võnnu asulas asuva lõigu jalgteede ehituse ja reguleerimata ülekäigu rajamise tehnilise projekti koostamine

Kõrvalmaantee nr 22280 Hammaste-Rasina km 2,5-3,0 Võnnu asulas asuva lõigu jalgteede ehituse ja reguleerimata ülekäigu rajamise tehnilise projekti koostamine

Tellija: Maanteeameti lõuna regioon

Aeg: 04/2011 — 07/2011

Maanteelõigu asendiplaanide koostamine, geoloogiliste uuringute aruanne, tehnovõrkude ümberehituse projektid, 2,5-3m laiuse jalgtee projekt koos jalgtee valgustusega, liikluskorraldusvahendite paigutusskeemi koostamine, krundijaotuskavade koostamine.