Liiklusohutusauditi teostamine põhimaantee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala eskiisprojektile

Tellija: Maanteeamet lõuna regioon

Aeg: 10/2015 — 11/2015