Nehatu detailplaneeringu järgsete teede ja trasside projekteerimistööd

Tellija: Hendrikson ja Ko

Aeg: 02/2011 — 05/2011

Nehatu lauda DP ala taristu (teede ja tehnovõrkude) projektdokumentatsiooni koostamine kahes etapis. Topogeodeetilised mõõdistustööd, geotehnilised uurimistööd, välisvalgustuse projekteerimine, sidekanalisatsiooni projekteerimine, teede ja kergliiklusteede projekteerimine.