Rail Baltic

Rail Baltic

Tellija: Tehnilise Järelevalve Amet

Aeg: 05/2013

Rail Baltic raudtee trassi valik Eesti ulatuses (Tallinn-Rapla-Pärnu-Läti piir). Trassi valiku maakonnaplaneeringute koostamine, raudtee ja selle rajamisega seotud teede, viaduktide, sildade ning tehnovõrkude eelprojekti koostamine.

Raudteetrassi pikkus ca 200km. Projekti raames teostatakse geodeetilised, geoloogilised ning keskkonnauuringud.

Projekti “Ruumiline planeerimine ja tehnilised uuringud Rail Balticu (Eesti raudteelõik) jaoks ” rahastatakse Euroopa Liidu TEN-T programmist.