Haapsalu-Rohuküla vahelise raudteelõigu ehituse põhiprojekti koostamine kilomeetritel 0,9 kuni 8,3.

Vabariigi Valitsus on võtnud eesmärgiks Rohuküla-Tallinna vahelise raudteeühenduse loomise, mis on mõeldud nii reisijate kui ka kaubaveoks. Antud eesmärgi täitmiseks koostas Reaalprojekt OÜ AS Eesti Raudtee tellimusel põhiprojekti Haapsalu-Rohuküla lõigus, mis on viimasena projekteeritav lõik Rohuküla-Tallinna vahelises ühenduses. Haapsalu-Rohuküla raudtee rajamine toimub Lääne maavanema 13.10.2017 korraldusega nr 1-1/17/124 kehtestatud Lääne maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringuga „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine“ määratud raudteekoridoris.

Projekteeritav Haapsalu-Rohuküla raudteelõik asub Haapsalu linnas Lääne maakonnas. Ajalooliselt oli Haapsalu jaama plaanilahendus selline, et Haapsalust Rohukülla sõitmiseks tuli kasutada väljatõmbeteed Haapsalu jaama muulil ja seal veeremi sõidusuunda vahetada. Kavandatava raudteetrassi asukohas (kilomeetritel 2,1 – 8,2) paikneb ajaloolise militaarotstarbelise raudtee koridor koos osaliselt säilinud raudteemuldega, mis piirneb mõlemalt poolt metsa ja/või võsaga. Olemasoleval ajaloolisel raudteemuldel asub jalg- ja jalgrattatee. Haapsalu-Rohuküla raudteelõik oli lühike ca 8 km pikkune raudteeliin, mis ühendas Haapsalu linna Rohuküla sadamaga ning võimaldas ühendust Vormsi ja Hiiumaa sadamate kaudu mandri Eestiga. Liinil Tallinn–Haapsalu sõitsid regulaarsed reisirongid kuni 1995 aastani. Haapsalu-Rohuküla raudteelõik on hetkel suletud ja rongiliiklus puudub. Keila Haapsalu raudtee võeti lõplikult ülese 2004. aastal pärast seda, kui raudteetrass oli mitmes kohas kahjustatud. Raudteelõigu vana muldkeha on säilinud, kuigi osades kohtades võib leida niiskuskahjustusi või on raudteetamm rohtunud. Vana raudteetrass on olnud populaarne matkajate ja jalgratturite seas.

Rohuküla jaamas on rööbasteede plaanilahendus projekteeritud arvestades järgneva raudteeliikluse funktsionaalsusega: reisirongide pikkusega kuni 150m vastuvõtmine ja ärasaatmine ning perspektiivse võimalusega arvestada 2 reisirongi vahetuse või parkimisega (vajaliku ala pikkus 2x150m). Rohuküla jaamas on käesolevas projektis ette nähtud reisirongi vastuvõtu-ärasaate tupiktee koos lõuna poole jääva reisijate platvormiga mille pikkus on 150m ja laius 6,7m. Perspektiivis on arvestatud platvormi pikendamist kuni 167 meetrini, pikendades seda Haapsalu poole. Projekteerimisel on arvestatud, et perspektiivne lahendus näeb ette täiendava tupiktee väljaehitamise võimaluse lõunapoole reisijate ooteplatvormist, mida saab kasutada samuti reisijate vastuvõtu-ärasaate teena.

Uue raudtee rajamisega ehitatakse välja järgmised ülesõidu- ja käigukohad:

 • Kiltsi tee (tee nr 1830024) raudteeülesõidukoht (km 0+983) ja raudteeülekäigukoht (km 0+971);
 • Ranna tee (tee nr 1830072) raudteeülekäigukoht (km 1+797);
 • Kivisilla tee (tee nr 6740090) raudteeülekäigukoht (km 3+072);
 • Paralepa tee (tee nr 16120) raudteeülesõidukoht (km 4+948);
 • Nõmme tee (tee nr 6740083) raudteeülesõidukoht (km 6+215);
 • Lõppe tee (tee nr 6740333) raudteeülesõidukoht (km 7+837).

Uue raudtee rajamisega ehitatakse välja järgmised rajatised:

 • Peakraavi raudteesild 1+117;
 • Ungru oja raudteesild 3+868;
 • raudteetruup 7+806;
 • raudteetruup 6+687;
 • raudteetruup 4+965;
 • Rohuküla raudtee ooteplatvorm;
 • Kiltsi tee truup;
 • Ungru tee sild

Videot näed siin: