Kaliküla lõigu projekteerimine

Reaalprojekt OÜ sõlmis 2023. aasta juulis Transpordiametiga projekteerimistööde töövõtulepingu Riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa (E263) Kaliküla lõigu km 126,0-128,7 2+2 ristlõikega maantee ning eritasandilise liiklussõlme projekteerimiseks.

Projekti eesmärgiks on projekteerida 2+2 ristlõikega maantee koos eritasandilise liiklussõlmega vastavalt maakonnaplaneeringuid täpsustavale teemaplaneeringule „Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0-183,0“. Projekteerimistöö koosseisus oleva eritasandilise liiklussõlme projekti koostamise eesmärgiks on riigitee 2 km 128,0 asuval samatasandilisel Kaliküla ristmikul pöörete ohutumaks muutmine 2+1 ristlõikega maantee põhimõtet muutmata. Projekteeritav lahendus tuleb ühildada Skepast&Puhkim OÜ töös nr 2020-0042 „Riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 108,1-128,1 asuva Adavere ja Põltsamaa möödasõidu eelprojekt. Põltsamaa möödasõit“ projekteeritud lahendustega.

Projektid koostatakse BIM-s (ehitise infomudelina), mille tulemusena on võimalik järgmistes teeelukaare etappides digitaalsete infomudelite kasutamise ja haldamise kasutuselevõtmine. Projekteerimistööde mahus viiakse läbi ka keskkonnamõju eelhinnangu koostamine.

Kaliküla lõigu eeldatavad ehitusaastad teehoiukavas on 2028-2030 a. koos Põltsamaa möödasõiduga.