Rapla-Lelle teelõik on uuenemas

Rapla-Lelle raudteelõik on uuenemas 

20.07.2021 

Reaalprojekt OÜ sõlmis Edelaraudtee AS-ga lepingu Rapla-Lelle raudteelõigu kapitaalremondi projekteerimiseks. Lepingu maksumus on 399 600 eurot. Projekteerimistööd valmivad Reaalprojekt OÜ ja Estconsult Rail OÜ koostöös.  

Planeeritava kapitaalremondi eesmärgiks on rekonstrueerida 20 kilomeetrit raudteed nii, et edaspidi saaksid rongid seal liikuda sõidukiirusega kuni 160km/h. Töö käigus projekteeritakse uued lahendused alustades raudtee alusehitisest, pealisehitisest ja geomeetriast, uuendatakse kõik sillad ja truubid. Lisaks lahendatakse projektiga kõik Rapla-Lelle raudteelõigule jäävad ületuskohad ning projekteeritakse uued ooteplatvormid.  

Projekteerimistööde tähtaeg on kevad 2022. Kui kõik läheb plaanikohaselt, siis loodab Edelaraudtee Rapla-Lelle lõigu kapitaalremondi lõpetada 2023. aastal. 

Algatati Tallinna väikese ringtee keskkonnamõju arutelu

Reaalprojekt OÜ projekteerib Riigitee nr 96 Tallinn- Peetri alevik- Tallinn (Tallinna väikese ringtee) eelprojekti.

Projekti eesmärgiks on Tallinna väikese ringtee uue tee projekteerimine, mis ühendaks Tallinna linna ja Rae valla haldusüksuseid, vähendaks liiklust Tallinna linnas Tartu maanteel, Mõigus ja Peetri alevikus ning Ülemiste liiklussõlmes, jagades liiklust ennetavalt eri suundades, muudaks Tartu maantee linna sisenemise ohutumaks, annaks alternatiivi Tallinna linna sisenemisel suurõnnetuse korral ja võimaldades Rae valla põhjapoolsetel elanikel suunduda Tallinnasse alternatiivteid mööda.

Lisainfot saad lugeda siit https://www.err.ee/1608255003/amet-algatas-tallinna-vaikese-ringtee-keskkonnamoju-arutelu

Keskkonnamõju hindamise aruandega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal 22. juunist kuni 22. juulini.

Aruande avalik arutelu toimub 27 juulil 2021 algusega kell 17.30 Rae kultuurikeskuses.

Tallinna väike ringtee

Laserskanneerimine on rekonstrueerimisel oluline abi

Renoveerimise turg on kasvav nii Eestis kui ka Euroopas ning sellele annab hoogu juurde eesmärk, millega Euroopa soovib 2050. aastaks saavutada kliimaneutraalsuse. Renoveerimise kiire mahukasvu saavutamiseks tuleb leida tööstuslike lahendusi, millest üks osa on tehtav laserskaneerimise kaasabil. Hoone fassaadi laserskaneerimise eesmärk on rekonstrueeritavale hoonele 3D alusmudeli koostamine.

Reaalprojekt OÜ tegeleb laserskaneerimise ning punktipilve töötlusega, mille põhjal koostatakse 2D joonised ja 3D mudelid, juba aastast 2014. Ettevõte kasutab selleks laserskanner Leica Scanstation P20. Laserskaneerimise vajalikkuse ja võimaluste mõistmiseks rääkisime teenusest Timbeco Ehitus OÜ projektijuhi Eero Nigumanniga.

Timbeco Ehitus OÜ tellis Reaalprojektilt rekonstrueerimisprojekti (Kuuma 4, Saue) teostamiseks laserskanneerimise. Tellija sooviks oli rekonstrueerimiseks kasutada tehases eeltoodetud soojustuselemente, milleks omakorda olid vajalikud maja gabariidid, avatäidete suurus ja asetus ning seina kõverus. Laserskanneriga mõõdistati kortermaja fassaadid ja hoone ümbrus ja saadud punktipilve põhjal koostati kortermajast Autodesk Revit tarkvaras digitaalne 3D lähteolukorra mudel. Mudeli ning punktipilve informatsioonist lähtuvalt projekteeris tellija fassaadile sobivad elemendid. 

Miks tellida fassaadi mõõdistus laserskaneerimise meetodil? 

Projekteerimise töö algab eelinfo kogumisega. Vajalik on arvestada olemaoleva maja ehitustolerantsidega ning seejuures pidada meeles, et need ei ole samad kui tänasel ehitusel aluseks võetavad – toodame elemente millimeetri täpsusega. Hiljem on vaja hoonele peale märkida näiteks ventilatsiooni sisseviikude asukohad, milleks on vaja õiget ja täpset, elementide joonistega kokkuminevat alusmudelit. Mõnesentimeetrine eksimus tähendab koheselt lisakulu, millega eelarves arvestatud pole. 

Laserskaneerimise tellimise peamine eesmärk oligi elementide projekteerimiseks vajaliku täpse lähteinfo saamine. Ka olid projektil õnneks olemas maja arhitektuursed joonised, mida sai laserskaneerimise järgselt lihtsalt kontrollida ja täpsustada.   

Mis oli teile vajalik tulem? 

Varasemast kogemusest teadsime, et kõige kasulikum oleks aluseks võtta punktipilvest tehtud lihtsustatud 3D mudel, mis ühildub hästi meie projekteerimise tarkvaraga. Punktipilve teavet saame me  kasutada, aga mudel hoiab kokku palju projekteerija aega. 

Oluline oli paika saada täpne lähteülesanne. Millele seejuures rõhku tuli pöörata? 

See on võtmeküsimus. Eesmärk ei ole saada punktipilve, vaid vajalik info kasutatavas vormingus. Selleks pidi ka punktipilve tegija mõistma, miks skaneerimist ja lähtemudelit tehakse ning kuidas edasi kasutatakse. Meie projekteerimise loogikat mõistes saab mudeli lihtsustamise teha õigel määral ja näiteks õigete suuruste tükkide lõikamisega. 

Oluline on, et pakkuja keskenduks sellele, mida tellija vajab, mitte sellele, mida nad pakkuda saavad.   Et Reaalprojektil on laialdane projekteerimise kogemus, siis oli lähteülesande paika saamine lihtsam.  

Kuidas läks punktipilve kasutamine projekteerimise käigus?  

Kuna maja vanu väliseid elemente ei saanud lõpuni ära lammutada enne laserskanneerimise mõõdistust, siis osad vajalikud kohad olid skaneerimise ajal veel varjatud konstruktsioonide taga. See tähendas, et üksikuid lisamõõtmisi tehti ka projekteerimise ajal, ent pigem oli punktide kättesaamisel abiks saadud punktipilv. 

Kuidas uued elemendid kortermaja fassaadil paika läksid? 

Paigaldus veel käib ning täpset analüüsi on vara teha, ent siiani paigaldatud elemendid on sobitunud plaanipäraselt. 

Kui palju kortermaju lähiaastatel renoveerimist vajavad?

Renoveerimise turg on kasvav. Euroopas on võetud eesmärk 2050. aastaks saavutada kliimaneutraalsus, mis tänendab tänase renoveerimismahu olulist kasvu ning selleks vajalike tööstuslike lahenduste leidmist. Kuluefektiivsust arvestades hakatakse tulevikus ilmselt suuremate majade renoveerimiseks kasutama elementkonstruktsioone. 

Kuuma 4 kortermaja punktipilv
Kuuma 4 kortermaja mudel

Kagupiiri II etapi pressiteade

AS Merko Ehitus Eesti ja GRK Infra AS ning Reaalprojekt OÜ sõlmisid 18.06.2021 Eesti Vabariigi kagupiiri taristu rajamise teise ehitusetapi projekteerimislepingu. Lepingu sisuks on koostada tööde tellija etteantud põhiprojekti põhjal ning tellija tehnilistes tingimustes toodud nõuete alusel tööprojekt. Tööprojekt on vaja koostada selliselt, et oleks tagatud projekti eesmärk, milleks on Eesti ja Venemaa vahelise kontrolljoone valvamise võimekuse tagamine ööpäevaringselt. 

Projekteerimistööd hõlmavad riigipiiri neljandat kuni kuuendat lõiku.  

Ehitatav piirilõik algab Tserebi külas Vanigõjärve lõunakaldal ja lõpeb Võmmorski külas. Teise etapi käigus ehitatakse piiritaristut 34,7 kilomeetrisel lõigul Võrumaal. Kagupiiri teise etapi ehitustööde lepinguline maksumus ilma käibemaksuta on 15,8 miljonit eurot.  

Riigipiiri II etapi ehitustööde periood on 46 kuud. 

Kagupiiri esimese lõigu taristu ehitus lõikudes 1-3 algas möödunud aasta suvel, kokku 23,5 kilomeetrisel lõigul alates Eesti-Vene-Läti piiri kokkupuutepunktist kuni Luhamaa piiripunktini.  

Kokku on 135 kilomeetri pikkusel maismaapiiril 11 lõiku. 

Reaalprojekt projekteerib Rail Baltica suurimat veeremidepood

Rail Balticu ühte olulisemat ja suurimat veeremidepood, mis ehitatakse Tallinna linna ja Rae valla piirile, projekteerivad OÜ Reaalprojekt ja NORD PROJEKT OÜ. Veeremidepoost on valminud eskiisprojekt ning koostatud 3D visualiseering. 

Veeremidepoos hakkab toimuma esmajoones selliste rongikoosseisude remont ja hooldus, mille lõppjaamaks on Rail Balticu Ülemiste ühisterminal. Depoo peab omama valmisolekut pakkuda hooldus- ja remonditeenuseid ka ülejäänud Rail Balticu 1435mm rööpmelaiusel liikuvale rongipargile, võimaldama reisirongipargi parkimist ja teiste vajalike funktsioonide teostamist. Reisiveeremi hoolduseks ja remondiks mõeldud depoosse mahub samal ajahetkel seitse rongikoosseisu, Rail Balticu opereerimisplaani järgi hakkab taristul liikuma 26 kiirrongi ja 16 regionaalrongi.  

Depoo projekteeritakse mitmes etapis ning ehitustööde alguseks on kavandatud 2022. aasta esimene poolaasta. Projekteerimise esimene etapp algas detsembris 2020 ning selle käigus teostati vajalikud eeluuringud ja koostati eskiisprojekt. Eskiisprojekt võeti tellija poolt vastu 01.06.2021.  

Rail Baltic raudteeühendus hakkab liitma Eestit lõunanaabrite ja Kesk-Euroopaga. Rajatav taristu võimaldab reisijatel jõuda Tallinnast Pärnusse 40 minutiga ja Riiga 1 tunni ja 42 minutiga. 

Vaata Rail Balticu Ülemiste veeremi kohta lisainfot siin.  

Veeremidepoost valminud eskiislahenduse põhjal koostatud 3D visualiseeringut vaata siin.

Inseneridel kuhjub tellimusi, kuid tegijaid napib

Selle pildi alt-atribuut on tühi

Ehistusuudised.ee avaldas intervjuu Reaalprojekt OÜ tegevjuhi Mikk Reieriga. Muu hulgas räägiti Reaalprojekti töölaual olevatest projektidest, arenguplaanidest lähiriikides, inseneritöö põnevatest tahkudest ja insenerihariduse väärtustamise vajadusest.  

Kuidas teie ettevõttel hetkel läheb? 

Praegu on tellimusi nii palju, et me ei jõua kõiki vastu võtta. Kuna projekteerime enamasti infrastruktuuri, siis on meie peamine tellija riik ja hetkeseisuga tellimuste hulk kasvab. Suurematest töödest lööme kaasa Rail Baltica hangetel ja oleme Ülemiste raudtee infrastruktuuri projektis peatöövõtjad. Teeksime rohkem, aga kõiki töid ei ole võimalik vastu võtta, sest tööjõudu on puudu. 

Mis takistab ettevõtte arengut? 

Peamine mure on selles, et tööjõudu ei jätku. Vajame igas valdkonnas uusi töötajaid, näiteks sildade, vesikanalite, teede, elektritöödele otsime pidevalt uusi projekteerijaid. Oleme muidugi leidnud ka, aga mitte piisavalt kiiresti. 

Kas inseneeria erialad on noorte hulgas populaarsemaks muutnud? 

Kahjuks ei ole, inseneeria erialadele ei tule piisavalt noori. Pigem minnakse õppima IT või majanduse erialasid. Vist arvatakse, et seal liigub rohkem raha, töö on lihtsam ning elu põnevam. 

Me ise toetame Tallinna Tehnikaülikoolis teedeinseneride õpetamist stipendiumiga. Ka riik peaks enam tegelema teavitustööga ja juba keskkoolis püüdma teha insenerieriala huvitavamaks. 

Näiteks kutsuma ettevõtetest esinejaid, kes räägiksid, milliseid võimalusi inseneritöö pakub ning seeläbi eriala põnevamaks teha. Praegu on vastupidi, et ettevõtted ise avaldavad soovi, et nad meelsasti tuleksid kooli ja räägiksid enda tööst. 

Kuidas väärtustada enam inseneri elukutset? 

Meedia kajastab pigem idufirmade tegemisi ja need tunduvad noortele atraktiivsed töökohad. See ongi vahva, et mõeldakse uusi asju välja, samas jääb kümnest ehk kaks iduettevõtet ellu ja laiema edu saavutavad mõned üksikud. Katsetamine on põnev, aga kindla leiva toob lauale insenerivaldkond. Insenere on vaja alati ja igal pool. 

Minu arvates on inseneritöö väga põnev, sest oleme pidevas arengus. Insener peab olema loomult innovaatiline ja uute lahenduste väljamõtleja. Arvuti ise ei suuda veel uusi asju välja nuputada, vaid teeb ainult neid tegevusi, mida kästakse. Avastamise ja mõtlemise pool on veel inseneride käes, arvuti aitab omalt poolt protsesse kiirendada. 

Samuti on inseneridel väga oluline välipraktika. Ainult teooriat õppides inseneriks ei saa, tähtis on ka ise objektidel kohal käia. Meil on meeskonnas tore traditsioon, et käime ühiselt enda tehtud objekte üle vaatamas ja analüüsime tööde plusse ja miinuseid. 

Mulle meeldibki enda töö juures eelkõige avastamine ja nuputamine. Iga uus projekt on eelmisest erinev ja annab midagi juurde. On uhke tunne, kui objekt valmis saab ja näed oma silmaga, et sellest tuli ilus ja võimas asi välja. 

Mis on teie ettevõtte edu taga? 

Pakume täislahendust alates uuringutest kuni peamiste valdkondade inseneritöödeni, mistõttu suudame kiiremini probleemidele reageerida ja paremini tööde kvaliteeti kontrollida. Saame enda jõududega kõigi oluliste töödega hakkama. 

Mille järgi uusi töid valite? 

Meid huvitavad suuremad ja erilisemad pakkumised. Näiteks jätkame Rail Baltica ja eritasandiliste maanteede projekteerimist. Huvitav oli IKEA projekt, mille välisosa on meie tehtud. IKEA kaubamärk on eestlase silmis olulise tähtsuga ning meile oli põnev ja tähtis selles kaasa lüüa. Eriti keeruline see töö ei olnud, pigem pakkus Eesti oludes väljakutset oma mastaapsuse ja töötempoga. 

Uutest suurematest töödest on teostamisel Haapsalu raudtee ning huvitav projekt on Sindi uus sild üle Pärnu jõe. 

Mis tekitab insenerivaldkonnas hetkel probleeme? 

Riigihangete puhul on ainus kriteerium kõige madalam pakkumine, mis ei ole inseneri jaoks õige lähenemine. Ei ole võimalik ette ennustada, kui palju aega kulub mõne asja väljamõtlemisele ning alati ei tea, mille kõigega peab projekteerimise käigus arvestama. Tegemist on natuke õnnemänguga, kord pakud vähem, kord rohkem. Sellistel alustel riigihanget korraldada ei ole minu arvates õige. 

Insenerialal on tunda palgasurvet ja monopoolsed tarkvaratootjad kangutavad hindasid pigem ülespoole. Projekteerimises on ainult kaks konkureerivat tarkvaratootjat. Eestis kasutab enamus ettevõtteid Autodesk programme, kes dikteerib monopoolses seisundis hindasid. 

Lisaks on suurte hangete võitmiseks vaja suurt rahvusvahelist meeskonda. Näiteks Rail Baltica hangetel ei oleks Reaalprojekt üksinda suutnud kvalifikatsiooninõudeid täita. Meil ei ole veel olnud sellist kogemust, et üksinda pakkumist võita. 

Kuhu plaanite areneda? 

Meie eesmärk on areneda Eestist välja, sest siinne turg on väga väike. Selleks oleme asutanud tütarettevõtted Rootsis, Lätis ja Leedus. 

Rootsi turul on mastaabid palju suuremad, kuid ollakse meiega sarnases olukorras – insenere on puudu ja tööd on rohkem kui teha jõuab. Samas on rootslastel on väga tugev rahvuse tunnetus ja eestlasena ei ole lihtne sinna turule sisse trügia. Kuigi meie inseneride tase on kõrge. Nii olemegi Rootsis teinud tütarettevõtte, sest suhelda tahetakse eelõige kohaliku juhiga. Eesti turg on oma avatuses enamustest välisriikidest eespool. 

Viide: Intervjuu ilmus 7. mail Ehitusuudised.ee lehel . 

Tulemas koolitus: Geosünteetide kasutamine infrastruktuuri, keskkonna- ja vesiehituses

Olete lahkesti oodatud 21. ja 22. aprillil osalema veebikoolitusel Geosünteetide kasutamine infrastruktuuri, keskkonna- ja vesiehituses!

Koolitus toimub Reaalprojekt OÜ eestvedamisel ja koostöös koolituste korraldamise firmaga Addenda OÜ. Lektorid on volitatud teedeinsener Sven Sillamäe ning Saksamaa insenerid geosünteetide tootmise ettevõttest Huesker Synthetic GmbH. Koolitus toimub valdavalt inglise keeles.

Koolitus annab 15,3 TP-d Ehitusinseneride Liidult. 

Koolituse kahe päeva soodusmaksumus on 395 € +km (474 €), osalemistasu ühel õppepäeval 225 € +km (270 €). Soodushind on kehtiv registreerumisel kuni 14. aprillini!

Kõigile registreerujatele anname kaasa koolituse salvestise 30 päevase personaalse järelvaatamisõiguse.

Koolituse kava ja lisainfo https://www.addenda.ee/geosynteetide-kasutamine-infrastruktuuri-keskkonna-ja-vesiehituses

TEEMAD

21. aprill 2021, Geosünteetide kasutamine infrastruktuuri- ja keskkonnaehituses

 • Sissejuhatus
 • Geosünteedid. Ülevaade
 • Geosünteetide kasutamine metsateede ehitamisel
  (RMK Metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhendi tutvustus)
 • Geosünteetide kasutamine aluspinnase tugevdamisel ja vundamentide rajamisel
  – ehitusaluse tugevdamine
  – mulle nõrgal pinnasel
  – pinnase armeerimine geosünteetidega
  – langatuslehtrid
 • Geosünteetide kasutamine keskkonnaehituses
  – põhjavee kaitsmine
  – reostuskollete isoleerimine?
  – veetustamine (sette käitlemine, sette tahendamine)

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • Omab ülevaadet peamistest toodetavatest geosünteetmaterjalidest ja nende kasutusvõimalustest infrastruktuuri ehituses;
 • Oskab kasutada RMK metsateede katendite juhendit abimaterjalina metsateede projekteerimisel, ehitamisel ja hooldamisel;
 • Omab esmaseid teadmisi:
 1. geosünteetidega aluspinnase tugevdamise arvutusmeetoditest ja rakendustest ning rakendustes kasutatavatest materjalidest;
 2. nõrkadele pinnastele mullete projekteerimise põhimõtetest ja arvutusmeetoditest;
 3. geosünteetidega pinnase armeerimisega seotud toimimise mehhanismidest ja neid piiravatest teguritest;
 4. angatuslehtritega seotud probleemist ja probleemi põhimõttelisest lahendusest geosünteetide abil.
 • Teab, kuidas kaitsta põhjavett liikuvate saasteinete eest geokomposiitmaterjalide abil.
 • Omab ülevaadet geotekstiilist mahutite abil sette tahendamise tehnoloogiast.

TEEMAD

22. aprill 2021, Geosünteetide kasutamine vesiehituses

 • Sissejuhatus
 • Peamised karakteristikud ja baasteave
 • Erosiooni olemus
 • Tavapärased lahendused
 • Sufosiooniohuta ehitamine
 • Maapinna erosiooni tõkestamine
 • Kangast valmistatud betoonvooderdis
 • Liivaga täidetavad geotekstiilist elemendid

Õpiväljunditena koolituse läbinu teab: 

 • kaldaerosiooni tekkimise põhjuseid ja oskab valida sobivat geosünteetmaterjali merekalda erosiooni ärahoidmiseks;
 • geotekstiilist filtrite projekteerimise põhimõtteid;
 • pinnaerosiooni tekke põhimõtteid ja oskab valida sobivat geosünteetmaterjali pinnaerosiooni vältimiseks;
 • kangast valmistatud betoonvooderdise projekteerimise ja paigaldamise põhimõtteid;
 • rannikuehituses kasutatavate liivaga täidetavate geotekstiilist elementide kasutamise võimalusi ja paigaldamise tehnoloogiat.

TOIMUMISKOHT
Koolitus toimub 21. ja 22. aprilli 2021 kell 9.00–17.15 Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas. Saadame kõigile veebiseminari keskkonna kaudu osalejatele lingi, mille kaudu pääsete koolitusele 20 minutit enne algust. Koolitust saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie esitada koolitajatele küsimusi. Elektroonilised õppematerjalid saadame enne koolituse algust!

MAKSUMUS
Registreerides kuni 14. aprillini 2021 kehtib kahe õppepäeva soodushind 395 € + km (474,00 €), hiljem tavahind 455 € + km (546,00 €).
Kõigele, kes soovivad osaleda vaid koolituse ühel õppepäeval, on koolituse maksumus 225 € + km (270 €). Palume kasutada registreerumisel sooduskoodi 1PÄEV ning märkida registreerumisvormi lisainfo lahtrisse, kummal õppepäeval osaleda soovite. 

Rohkem infot ja registreerimine: https://www.addenda.ee/geosynteetide-kasutamine-infrastruktuuri-keskkonna-ja-vesiehituses

Püsige terved! 

Kristina Paal
Addenda OÜ
+372 5566 2741
kristina.paal@addenda.ee
www.addenda.ee