Rail Baltica Ülemiste veeremidepoo põhi- ja tööprojektidele väljastati ehitusload

Tellija: OÜ Rail Baltic Estonia
Töö teostamise aeg: 12.2020 kuni 02.2024
Asukoht: Tallinna linna ja Rae valla piiril

Reaalprojekt OÜ poolt koostatud Rail Baltica Ülemiste veeremidepoo raudteede, hooldusteede, raudteega seotud rajatiste BIM põhiprojektile ning hooneväliste tehnovõrkude BIM tööprojektile väljastas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet 21.02.2024 ehitusload.

Põhiprojektiga on lahendatud järgmised projektiosad:
• uus 1435 mm Rail Baltica raudtee
• raudtee hooldusteed
• rajatised, sh platvormid, tugimüürid, aiad

Tööprojektiga on lahendatud järgmised projektiosad:
• hoonevälised tehnovõrgud – elekter, side, valgustus, vesi, kanalisatsioon, sademevesi, küte.

Projekt on jätkuks varem koostatud Ülemiste terminali juurest algavale Rail Baltica trassiosale. 

Koostatud projektide realiseerimiseks on Rail Baltic Estonia 05.01.2024 sõlminud põhitrassi esimese lõigu ehituslepingu, mille koosseisu jääb ka osaline Ülemiste veeremidepoo muldkeha ehitus. Koos raudtee muldkehaga rajatakse ka vajalik drenaaž, kaablikanalisatsioonid, maaparandussüsteemid, tugimüürid ja teostatakse erinevate tehnovõrkude ümbertõstmised.

Ehitustöödega alustatakse juba käesoleva aasta kevadel.

Kanama-Valingu teelõigu ehitus

Valminud on Tallinna ringtee Kanama-Valingu teelõigu ehitus, mille projekteerimist vedas
OÜ Reaalprojekt. Meeskonda juhtisid Taavi Sadam ja Mikk Reier. Pildil uhked insenerid!

Haapsalu-Rohuküla vahelise raudteelõigu ehituse põhiprojekti koostamine kilomeetritel 0,9 kuni 8,3.

Vabariigi Valitsus on võtnud eesmärgiks Rohuküla-Tallinna vahelise raudteeühenduse loomise, mis on mõeldud nii reisijate kui ka kaubaveoks. Antud eesmärgi täitmiseks koostas Reaalprojekt OÜ AS Eesti Raudtee tellimusel põhiprojekti Haapsalu-Rohuküla lõigus, mis on viimasena projekteeritav lõik Rohuküla-Tallinna vahelises ühenduses. Haapsalu-Rohuküla raudtee rajamine toimub Lääne maavanema 13.10.2017 korraldusega nr 1-1/17/124 kehtestatud Lääne maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringuga „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine“ määratud raudteekoridoris.

Projekteeritav Haapsalu-Rohuküla raudteelõik asub Haapsalu linnas Lääne maakonnas. Ajalooliselt oli Haapsalu jaama plaanilahendus selline, et Haapsalust Rohukülla sõitmiseks tuli kasutada väljatõmbeteed Haapsalu jaama muulil ja seal veeremi sõidusuunda vahetada. Kavandatava raudteetrassi asukohas (kilomeetritel 2,1 – 8,2) paikneb ajaloolise militaarotstarbelise raudtee koridor koos osaliselt säilinud raudteemuldega, mis piirneb mõlemalt poolt metsa ja/või võsaga. Olemasoleval ajaloolisel raudteemuldel asub jalg- ja jalgrattatee. Haapsalu-Rohuküla raudteelõik oli lühike ca 8 km pikkune raudteeliin, mis ühendas Haapsalu linna Rohuküla sadamaga ning võimaldas ühendust Vormsi ja Hiiumaa sadamate kaudu mandri Eestiga. Liinil Tallinn–Haapsalu sõitsid regulaarsed reisirongid kuni 1995 aastani. Haapsalu-Rohuküla raudteelõik on hetkel suletud ja rongiliiklus puudub. Keila Haapsalu raudtee võeti lõplikult ülese 2004. aastal pärast seda, kui raudteetrass oli mitmes kohas kahjustatud. Raudteelõigu vana muldkeha on säilinud, kuigi osades kohtades võib leida niiskuskahjustusi või on raudteetamm rohtunud. Vana raudteetrass on olnud populaarne matkajate ja jalgratturite seas.

Rohuküla jaamas on rööbasteede plaanilahendus projekteeritud arvestades järgneva raudteeliikluse funktsionaalsusega: reisirongide pikkusega kuni 150m vastuvõtmine ja ärasaatmine ning perspektiivse võimalusega arvestada 2 reisirongi vahetuse või parkimisega (vajaliku ala pikkus 2x150m). Rohuküla jaamas on käesolevas projektis ette nähtud reisirongi vastuvõtu-ärasaate tupiktee koos lõuna poole jääva reisijate platvormiga mille pikkus on 150m ja laius 6,7m. Perspektiivis on arvestatud platvormi pikendamist kuni 167 meetrini, pikendades seda Haapsalu poole. Projekteerimisel on arvestatud, et perspektiivne lahendus näeb ette täiendava tupiktee väljaehitamise võimaluse lõunapoole reisijate ooteplatvormist, mida saab kasutada samuti reisijate vastuvõtu-ärasaate teena.

Uue raudtee rajamisega ehitatakse välja järgmised ülesõidu- ja käigukohad:

 • Kiltsi tee (tee nr 1830024) raudteeülesõidukoht (km 0+983) ja raudteeülekäigukoht (km 0+971);
 • Ranna tee (tee nr 1830072) raudteeülekäigukoht (km 1+797);
 • Kivisilla tee (tee nr 6740090) raudteeülekäigukoht (km 3+072);
 • Paralepa tee (tee nr 16120) raudteeülesõidukoht (km 4+948);
 • Nõmme tee (tee nr 6740083) raudteeülesõidukoht (km 6+215);
 • Lõppe tee (tee nr 6740333) raudteeülesõidukoht (km 7+837).

Uue raudtee rajamisega ehitatakse välja järgmised rajatised:

 • Peakraavi raudteesild 1+117;
 • Ungru oja raudteesild 3+868;
 • raudteetruup 7+806;
 • raudteetruup 6+687;
 • raudteetruup 4+965;
 • Rohuküla raudtee ooteplatvorm;
 • Kiltsi tee truup;
 • Ungru tee sild

Videot näed siin:

Kanama liiklussõlme eelprojekt

On valminud riigihange „Riigitee nr 4 Tallinn – Pärnu – Ikla km 15,0 – 28,5 Topi-Ääsmäe lõigu teeprojektide koostamine“ käigus koostatud Kanama liiklussõlme eelprojekt.

Projekti koostamise põhieesmärgiks on Saue vallas asuva olemasoleva 2+2 sõidurajaga maanteelõigu liikluslahenduse vastavusse viimine kiirusrežiimiga 120 km/h ning liiklusohutuse taseme tõstmine.

Vaata videot siit:
https://www.youtube.com/watch?v=t9QJlto5gLY

Tellija: Transpordiamet
Projekteerija: Reaalprojekt OÜ

Teostatud on Riigitee 11330 Järveküla-Jüri lõigu km 4,62-4,80 rekonstrueerimistööd

Kinnisvaravalduse AS tellimusel on teostatud Riigitee 11330 Järveküla-Jüri lõigu km 4,62-4,80 rekonstrueerimistööd.

Rekonstrueerimistööde põhiprojekti koostas Reaalprojekt OÜ.

Objekt asub Peetri alevikus, Rae vallas, Harju maakonnas. Rekonstrueeritud lõik asub riigiteel 11330 Järveküla-Jüri, mis on liigituse järgi kõrvalmaantee ning läbib Peetri alevikku. Põhiprojekti koostamise eesmärgiks oli riigitee 11330 Järveküla – Jüri KM 4,72 põhja küljele ehitatava Rimi kaupluse parkla mahasõidu projektlahenduse kavandamine ning sellest tulenevalt riigitee rekonstrueerimine vaadeldavas lõigus.

Projektiga rekonstrueeriti riigitee asfaltkate, muudeti bussipeatuse asukohta, kavandati osaliselt kanaliseeritud ristmik, rajati tõstetud tasapinnaga ning valgustatud jalakäijate ülekäigurada. Ülekäiguraja keskel on ohutussaar laiusega 2,0m.

Olemasolev parempoolne Hundisepa bussitasku nihutati lääne poole, et tekitada planeeritava kaupluse mahasõidu vasakpöörderajale ruumi. Bussipeatusesse rajati 15m pikkune bussiooteplatvorm koos ootekojaga. Bussiooteplatvorm on ühendatud olemasoleva jalgratta- ja jalgteega. Bussiooteplatvormi katte laiuseks on 2,1m ning ühendustee bussiooteplatvormi ja olemasoleva jalgratta- ja jalgtee vahel on 3,0m laiuse kattega. Vasakpoolne Hundisepa bussipeatus rekonstrueeriti. Bussipeatusse rajati 13m pikkune bussiooteplatvorm ja ootekoda. Bussiooteplatvorm ja varem projekteeritud jalgtee ühendati trepi ja jalgteega. Projekteeritud trepp on 2,52m lai ning bussiooteplatvormi katte laiuseks on 2,1m.

Kaupluse mahasõit rajati laia asfaltkattega, et tagada kauplust teenindava raskeliikluse juurdepääs. Mahasõidule juurdepääsuks ehitati maanteele vasakpöörderada. Mahasõidul on keelatud kaupluse kinnistult parempöörded C-kategooria sõidukitele liiklusohutuslikel kaalutlustel. Mahasõidul on jalakäijate ülekäigurada koos ohutussaarega. Kaupluse mahasõidust ida poole on projekteeritud sõiduradade vaheline eraldussaar.

Kaliküla lõigu projekteerimine

Reaalprojekt OÜ sõlmis 2023. aasta juulis Transpordiametiga projekteerimistööde töövõtulepingu Riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa (E263) Kaliküla lõigu km 126,0-128,7 2+2 ristlõikega maantee ning eritasandilise liiklussõlme projekteerimiseks.

Projekti eesmärgiks on projekteerida 2+2 ristlõikega maantee koos eritasandilise liiklussõlmega vastavalt maakonnaplaneeringuid täpsustavale teemaplaneeringule „Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0-183,0“. Projekteerimistöö koosseisus oleva eritasandilise liiklussõlme projekti koostamise eesmärgiks on riigitee 2 km 128,0 asuval samatasandilisel Kaliküla ristmikul pöörete ohutumaks muutmine 2+1 ristlõikega maantee põhimõtet muutmata. Projekteeritav lahendus tuleb ühildada Skepast&Puhkim OÜ töös nr 2020-0042 „Riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 108,1-128,1 asuva Adavere ja Põltsamaa möödasõidu eelprojekt. Põltsamaa möödasõit“ projekteeritud lahendustega.

Projektid koostatakse BIM-s (ehitise infomudelina), mille tulemusena on võimalik järgmistes teeelukaare etappides digitaalsete infomudelite kasutamise ja haldamise kasutuselevõtmine. Projekteerimistööde mahus viiakse läbi ka keskkonnamõju eelhinnangu koostamine.

Kaliküla lõigu eeldatavad ehitusaastad teehoiukavas on 2028-2030 a. koos Põltsamaa möödasõiduga.

Vana-Narva mnt ja Saha-Loo tee rekonstrueerimistööd

Transpordiameti tellimusel lõppesid 2023. aasta juulikuus 2022. aasta suvel alustatud Riigitee nr 11608 Vana-Narva mnt km 0,0-1,1 ja riigitee nr 11607 Saha-Loo tee km 0,4-1,82 rekonstrueerimistööd.

Rekonstrueerimistööde eel- ja põhiprojekti koostas Reaalprojekt OÜ.

Vastavalt tellija lähteülesandele oli rekonstrueerimistööde eesmärgiks Viimsi vallas Laiakülas asuvate olemasolevate Vana-Narva mnt ca 1,1 km pikkuse lõigu ning Maardu linnas asuva Saha-Loo tee ca 1,4 km pikkuse teelõigu rekonstrueerimine. Olemasolevad teed on asfaltkattega, kuid nende katted olid amortiseerunud. Samuti puudus piirkonnas valdavalt kergliiklusteede võrgustik.

Rekonstrueerimistööde teostamiseks koostatud põhiprojektis tuli ette näha teede laiendamine, mis sisaldab tee katendi ning muldkeha remonti ja laiendamist (sh täiendavad bussipeatused, olemasolevad ristmikud ja mahasõidud, teeületuskohad, kergliiklusteed, vete äravoolusüsteemid, liikluskorraldusvahendite asendamine jmt), et tõsta liiklusohutuse taset, sõidumugavust ja parandada katendi kandevõimet. Põhiprojektis kavandati suurema liiklussagedusega ristmikud osaliselt kanaliseeritavatena (eraldi vasakpöörde rajad). Vana-Narva mnt ja Saha-Loo tee ristumiskohta projekteeriti üherajaline ringristmik. Põhiprojektis oli lisaks eelprojekti töömahule vajalik projekteerida Saha-Loo teel olemasoleva teekatte kokku viimine Iru ringristmikuga (tasandusfrees, ülekate ja kaasnevad tööd).

Tööde mahus projekteeriti ka puuduolev tänavavalgustus, ringristmiku piirkonnas sademeveekanalisatsioon ning teostati olemasoleva gaasitrassi ümbertõstmine.

Põhiprojekti alusel teostatud tööd on järgmised:

 • Projekteeritud sõiduteed 2,12 km.
 • Projekteeritud jalgteed 2,48 km.
 • Projekteeritud elektri ja sidetrass 5,84 km.
 • Tänavavalgustuse valgustite vahetus 109 tk.
 • Tänavavalgustuse mastide vahetus 109 tk.
 • Projekteeritud sademevee trassid 0,063 km.

Narva-Jõesuu kalurisadama rekonstrueerimine

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse tellimusel on Reaalprojekt OÜ alustanud Narva-Jõesuu kalurisadama rekonstrueerimise II etapi projekti koostamisega.

29.06.2023 sõlmitud lepingu mahus on ette nähtud koostada rekonstrueerimise projekt nii kalurisadamale kui ka sadama juurdepääsuteeks olevale Kalda tänavale alates J. Poska tänavast.

Projektiga lahendatakse:

 • Teed ja liikluskorraldus koos välisvalgustusega
 • Sadamahoone kontorisoojaku ja sanitaarsoojaku näol
 • Lossimiskoht ja slipi ujuvkai
 • Kalurisadama territooriumi videovalve
 • Kanalisatsioon
 • Elektrivarustus
 • Kaikindlustus väikelaevade sildumiseks
 • Haljastus

Projekti tähtaeg on 12 kuud.

Küti tee ja Pargi tee rekonstrueerimistööd

Rae Vallavalitsuse tellimusel teostati Peetri alevikus Küti tee ja Pargi tee ringristmik ning Pargi tee (Küti tee-Peetri tee) rekonstrueerimine. Rekonstrueerimistööde projekti koostas Reaalprojekt OÜ.

Vastavalt tellija lähteülesandele tuli koostada Pargi tee ja ringtee ehituse põhiprojekt, mille alusel on võimalik ehitada nõuetele vastav sõidutee, ringtee ning kergliiklusteede ohutu ühendamine. Ehitustööde teostamise eesmärgiks on suurendada liiklejate ohutust antud piirkonnas, parandada ning teostada uute kergliiklusteede liitumine olemasoleva kergliiklusteede võrgustikuga. Tööde mahus projekteeriti ka puuduolev tänavavalgustus.

Objekti valmimis tähtaeg on 31.08.2023 a.

Põhiprojektis teostatud tööd on järgmised:

 • Projekteeritud teid 0,7 km.
 • Projekteeritud sidekanalisatsioon 0,37 km.
 • Projekteeritud elektritrass 0,37 km.
 • Tänavavalgustuse valgustite vahetus 16 tk.
 • Tänavavalgustuse mastide vahetus 18 tk.
 • Projekteeritud gaasitrass 0,26 km.
 • Projekteeritud vee ja kanalisatsiooni trassid 0,38 km.
Küti tee ja Pargi tee ringristmik

Reaalprojekti 2022 aasta kokkuvõte

Nii nagu tavaks on saanud, võtsime aasta kokku traditsioonilisel aasta koosolekul ja kvaliteedipäeval, mis toimus Tallinnas, Salme Kultuurikeskuses. Tunnustasime parimaid ja vaatasime tulevikku. Õhtul nautisime koos teatrikultuuri. 

Sõltumata ülemaailmsest Covid-19 pandeemiast kujunes meie jaoks aasta 2022 väga töiseks ja edukaks. Käibe poolest ületasime 8 miljoni euro piiri.

Hea meel on tõdeda, et käibe kasvu panustas nii Reaalprojekt Eestis kui ka olulise tõusu teinud tütarettevõtted Lätis, Leedus ning Rootsis.

Reaalprojekt Eestis  

Projekteerimisvaldkonnas  möödus aasta valdavalt raudteega seotud objekte lahendades. Tähtsamateks olid Rail Baltica-ga seotud infrastruktuuriprojektid. Koostasime Rapla – Lelle kiirema raudteeühenduse tagamiseks raudtee rekonstrueerimisprojekti. Ehitusload said Tallinn – Haapsalu Risti-Ellamaa lõigu ehitusprojektid.

Eesti mõistes märkimisväärse objektina koostasime Tallinna väikese ringtee eelprojekti, mis tõenäoliselt oli üks keerulisemaid 2022 aasta teeprojekte Eestis.

2022.a. augustis avas IKEA Eestis esimese kaubamaja, millega seotud infrastruktuuri projektide koostajaks olime.

Lennundusele aitasime kaasa Pärnu lennujaama tee rekonstrueerimise projekti koostamisega ja Ruhnu lennuvälja rekonstrueerimise projektiga.

2022 a. võtsime tõsisemalt ette ka metsateedega tegelemise.

Selleks sai sõlmitud Riigimetsa Majandamise Keskusega projekteerimise raamleping.

Meie elektri- ja sideinsenerid aitavad parandada Virumaa sidevõrkude kvaliteeti Andigo Eesti OÜ-le sidevarustuse projektide koostamisega Vinni, Kadrina, Rakvere vallas.

Suurimaks sillaprojektiks on töös Sindi sild üle Pärnu jõe.

Reaalprojekti ringreis 2022 – Assaku viadukt

Geodeesia osakonna huvitavamad toimetamised olid:

-Viljandi maakonna haigla ja tervisekeskuse Tervikum ehituse teenindamine.

-Tallinn – Narva tee ja Sillamäe – Viivikonna tee viadukt

Meie abiga valmisid mitmed koolistaadionid üle Eesti.

Hakkasime tegema Tallinna Loomaaias Tiigrioru ehitusgeodeetilisi töid.

Andsime panuse ka Eesti väikesaartele: Abruka sadama mõõdistus ja Ruhnu lennuvälja mõõdistus.

Tallinna Loomaaias Tiigrioru ehitus

Geoloogia osakonna 2022 aasta töödest suurim maht tuli raudteega seotud pinnaseuuringutest.

Esimesel poolaastal jätkusid 2019 aastal alustatud uuringud Rail Balticu Harju ja Raplamaa lõikudel.

Lisaks teostasime pinnaseuuringuid Rapla-Lelle raudteelõikude projekteerimiseks ning ka ida- ja kagusuunaliste raudteede elektrifitseerimisega seotud pinnaseuuringud.

Olulised olid ka:

-Tapa-Kärkna raudteelõigu uuringud

-Riigitee nr 57 Kaansoo -Suurejõe lõigu rekonstrueerimise geotehnilised pinnaseuuringud

-Tallinn-Narva mnt Maardu-Jägala lõigu eelprojekti geotehnilised pinnaseuuringud

-Riigitee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru ja riigitee 59 Pärnu-Tori vahelise silla geotehnilised pinnaseuuringud.

Palju pinnaseuuringuid tegime teistele taristu projekteerimise ettevõtetele. Meie olulisemad tellijad olid Roadplan, Selektor Projekt, Landverk ja Tinter Projekt. Suur tänu meid usaldamast! 

Välisturgudel kujunes 2022 aasta märkimisväärseks kasvu aastaks. 

Välisturud ja välisturgudel tehtav töö on muutunud märkimisväärseks osaks Reaalprojekti käibest. Eelmisel aastal ületas see esmakordselt kolme miljoni piiri, moodustades enam, kui 35% ettevõtte kogukäibest.

Leedus oleme edukalt kasvatanud oma meeskonda ja üha enam usaldavad meid kohalikud kliendid. Möödunud aasta kõige põnevamaks projektiks on uue Akprolise kaubanduskeskuse arendusprojekt Vilniuses.   

Lätis on meil kaks tütarettevõtet SIA Latvijasmenieks.lv (eesti keeli läti mõõtja) ja 2020ndal aastal asutatud projekteerimisettevõte SIA Realprojekts. Eelmise aasta suurimateks saavutusteks peame eeskätt projekteerimisteenuse laienemist. Lisandus häid teede projekteerijaid ja avasime ka kaks uut osakonda: rajatiste ning vee-ja kanalisatsiooni- projekteerimise osakonnad. Lisaks oleme ka Läti turul arendamas 3D projekteerimist. Seda kinnitab ka fakt, et täna oleme just meie Läti transpordiameti lepingulised partnerid kohaliku BIM pilootprojekti elluviimisel.

Rootsis kujunes eelmise aasta esimene pool väga edukaks. Aasta teises pooles mõjutas meid aga Rootsi turu aeglustumine, mis on põhjustatud nii globaalsetest kriisidest, aga ka Rootsis toimunud võimu vahetusest. Kokkuvõtvalt möödus aasta siiski väga edukalt. Kasvas nii Rootsi turu müügikäive (+70%), kui inseneride arv. Selle aasta alguses avasime ka uue kontori Stockholmis.

Meie jaoks on välisturgudel toimetamine andnud meile võimaluse näha, kuidas eri paigus kasutatakse erinevaid töövõtteid projektide koostamiseks. Sellest tingituna oleme pannud kokku digitaalse arendamisega tegeleva rahvusvahelise töörühma, kus osalevad eestlased, lätlased, leedukad ja rootslased. Usume, et rahvusvahelises koostöös tehtud arendused annab täiendavat hoogu Realprojekti kasvule.

Sel aastal soovime kindlustada oma positsiooni välisturgudel, kasvatada veelgi oma meeskondi ja arendada digitaalseid töövõtteid. Ootame rahvusvahelisi suvepäevi, mis sel aastal toimuvad Lätis Daugavpilsi lähistel.

Traditsiooniliselt  lõppes aastakoosolek parimate tunnustamisega.

Andsime teistkordselt välja rändkarika AKU (Aasta Kvaliteedi Upitaja), kelleks sai kolleegide poolt valitud Edi Pangsepp.   

Reaalprojekti AKU laureaat 2022 Edi Pangsepp

Uuelt aastalt ootame edukat koostegutsemist uute ja vanade partneritega.

Ruhnu lennuvälja rekonstrueerimistööd on lõpetatud

Reaalprojekt OÜ poolt koostatud Ruhnu lennuväljaku rekonstrueerimise projekti järgsed ehitustööd on valmis saanud. Lennuliiklus avatakse taas oktoobris 2023 a.

Tööde teostaja oli Trev 2 Grupp AS.

Projektala asub Saare maakonnas, Ruhnu saare lõunaosas, Ringsu sadama läheduses.

Projekti raames on rekonstrueeritud lennuraja, ruleerimistee ja perrooni konstruktsioon ning uuendatakse drenaazisüsteem. Lennuraja, ruleerimistee ja perrooni katendiks on kavandatud perfo plaadid murukattega. Maandumisrada on 600 m pikkune, suunaga 13/31 ja laiusega 20 m. Tegemist on visuaallennuväljaga, kus ei ole lennuvälja tulede süsteemi ja raadiomajakaid.

Ehituse e-hüppe programm toetab Reaalprojekt OÜ arendustegevust

Ehituse e-hüpe on MKMi ja Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) koostöös ellu kutsutud rahastusprogramm, mille eesmärk on stimuleerida ehitusvaldkonna ettevõtjaid uuenduslike digitaalsete lahenduste loomisel ja rakendamisel, mis aitavad tõsta sektori tootlikkust ja laiendada e-ehituse platvormil pakutavate teenuste hulka.

Esimesse e-hüppe taotlusvooru esitati kokku 103 taotlust. Hindamiskomisjon valis neist välja 63 projekti, millele makstakse toetust kokku summas 2,6 miljonit eurot. Kõikidele projektidele lisandub ka toetuse saajate omafinantseering.

Reaalprojekt OÜ sai programmi esimeses voorus rahastuse kahele taotlusele:

 1. 1) Programmeerimisrakendusega Dynamo koostatud automatiseeritud lahendused (Dynamo scripts). Projekti eesmärgiks on automatiseerida teatud tööprotsessid ja luua 3 lahendust:
  • Kaevukellade tabeli koostamise automatiseerimine Autodesk Civil 3D baasil,
   • Kululoendite automatiseerimine
    • 3D valgustusmastide ja muude elementide lisamise automatiseerimine samuti Autodesk Civil 3D baasil.
 2. 2) Mudelprojekteerimise protsessiinnovatsioon (Autodesk Civil 3D baasil). Selle eesmärk on luua väga kõrgetele vajadustele vastav projekteerimisprotsess ning vastavad tööriistad protsessi rakendamiseks, kuna nõudmised 3D mudelitele kasvavad ajas pidevalt. Projekti osa on ka meeskonna koolitamine uute tehnoloogiate kasutusele võtmisel.

Automatiseerimine ja protsesside kaardistamine on olulised, sest võimaldavad suuremat tõhusust ja produktiivsust, et käia sektori arenguga kaasas ja olla jätkuvalt konkurentsivõimeline. Samuti võib see aidata vähendada vigade arvu ja parandada protsesside kiirust, mis omakorda võib vähendada projekti kogukulusid, aega ning suurendada kliendirahulolu.

Nimetatud taotlused osutusid edukaks ja projekti tegevused on juba teostamisel.

Programmi rahastus pärineb Euroopa taaste- ja vastupidavusrahastust NextGenerationEU.

Täpsem info projektide kohta: https://ehupe.eehitus.ee/