Vee- ja kanalistasioonitrassid

Puhast vett vajame iga päev – joomiseks, pesemiseks, kastmiseks, tööstuses jne. Puhta vee kättesaadavuse tagab toimiv kanalisatsioon. Selle kaudu juhitakse puhas vesi majapidamisse ning reostunud vesi läbi puhastusseadmete tagasi loodusesse.

Puhas vesi kõigile kättesaadavaks

Et puhas vesi ning hästi toimiv kanalisatsioon oleksid kõigile kättesaadavad, on vaja kvaliteetseid ja õigesti projekteeritud torustikke ja seadmeid. Reaalprojekti igapäevatööks ongi magistraaltorustike projekteerimine vastavalt kliendi ja tarbija vajadustele. Selleks et koostada hea projekt, lähtume kehtivatest normidest ning standarditest. Meie meeskonnal on sel alal palju kogemusi. Projektide koostamine käib tihedas suhtluses tellija, koostööpartnerite ning teiste oma ala spetsialistidega. 

Uued lahendused

Koolitame oma töötajaid pidevalt areneva tehnoloogia ja uute toodete osas.  Oma töös kasutame kvaliteetset tarkvara, loome välisvõrkude 3D-lahendusi, mille põhjal on võimalik koostada BIM-mudeleid.

Lahendused, mille kallal iga päev töötame:

  • välisveevarustus
  • reoveekanalisatsiooni torustikud
  • sademeveekanalisatsiooni torustikud
  • survekanalisatsiooni torustikud
  • liitumispunktide projekteerimine
  • reovee ja sademevee pumplad ja puhastusseadmed
  • sademevee immutamine
  • mahutid, seadmekambrid.